در راستای هم افزایی بین شرکت های گروه بانک رفاه کارگران، تفاهم نامه ای برای استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه منابع انسانی و امور بیمه ای بین شرکت های کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف و  شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس با حضور آقایان دکتر پوریوسفی مدیرعامل و دکتر سیدنور عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری، همچنین آقایان دکتر محمدی رئیسی مدیرعامل و دکتر الماسی عضو هیأت مدیره منعقد و مبادله گردید.